|

Poziom znajomości języka angielskiego

Poziom znajomości języka angielskiego jest kluczowym w procesie przygotowywania do konkretnego egzaminu Cambridge. W tym artykule odnajdziecie odpowiedzi na pytania o określenie poziomu znajomości języka angielskiego czyli co oznaczają te różne cyferki i literki.

CEFR ( Common European Framework of Reference for Languages ), czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, bo o tym właśnie mowa to międzynarodowa skala pomagająca określić poziom języka angielskiego lub innego języka europejskiego, którym posługuje się dana osoba jako językiem obcym. System ten na całym świecie jest taki sam, co znacznie pomaga w porównaniu umiejętności językowych różnych osób, które nie zdawały tego samego egzaminu potwierdzającego znajomość danego języka. Wyróżniamy trzy główne poziomy: podstawowy, średniozaawansowany oraz zaawansowany. Każdy z nich dzieli się na dwa stopnie: niższy i wyższy. Łącznie mamy ich 6. Poziom znajomości języka sprecyzowany jest wielką literą (A;B;C) i daną cyfrą (1;2).

Poziom znajomości języka angielskiego można nauczyć się rozpoznawać i my Wam w tym pomożemy.

Poziom podstawowy określamy literką „A. Wyróżniamy:

  • Poziom A1 ( PODSTAWOWY/POCZĄTKUJĄCY ) – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
  • Poziom A2 ( PODSTAWOWY/ PRZED ŚREDNIOZAAWANSOWANYM ) – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom średniozaawansowany określamy literką „B”. Wyróżniamy:

  • Poziom B1 ( NIŻSZY ŚREDNIOZAAWANSOWANY ) – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
  • Poziom B2 ( WYŻSZY ŚREDNIOZAAWANSOWANY ) – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom zaawansowany określamy literką „C”. Wyróżniamy:

  • Poziom C1 ( ZAAWANSOWANY ) – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów. Dostrzega także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi. Wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
  • Poziom C2 ( BIEGŁY/PROFESJONALNY ) – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Dany poziom naszych umiejętności językowych możemy określić poprzez przystąpienie do certyfikowanego egzaminu dlatego też warto zrobić to z nami. Certyfikat to niewątpliwie bardzo przydatny dokument w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

W „Gadule” także zachęcamy do sprawdzania i potwierdzania swoich umiejętności, dlatego w naszej ofercie posiadamy kursy dla dzieci, których efekty potwierdzane są co dwa lata przez Cambridge Assessment English, czyli część Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii. Warto wspomnieć, że certyfikaty te są rozpoznawalne i uznawane na całym świecie, co daje naszym kursantom ogromne możliwości rozwoju.

Źródłem z którego korzystałam przy pisaniu artykułu była strona encyklopedii internetowej Wikipedia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *