§1
Wypowiedzenie umowy

 1. Bez uszczerbku dla prawa Klienta do odstąpienia od umowy, Klient ma prawo wypowiedzieć umowę (w zakresie uczestnictwa Kursanta w Kursie) w okresie próbnym, który rozumiany jest jako okres pierwszego tygodnia trwania Kursu (zwany dalej: „Okres próbny”), bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 2. W celu wypowiedzenia umowy w Okresie próbnym, Klient składa oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie należy dostarczyć Szkole w formie pisemnej (osobiście w siedzibie Szkoły) lub w formie dokumentowej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) najpóźniej ostatniego dnia pierwszego tygodnia trwania Kursu. W takim przypadku Szkoła dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot tytułem opłaty za Kurs.
 3. Po upływie Okresu próbnego, jednak nie później niż do 31.03.2024 każda ze Stron może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy (w zakresie uczestnictwa Kursanta w Kursie) ze skutkiem na koniec czwartego tygodnia trwania Kursu, licząc od dnia otrzymania przez drugą Stronę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Za tydzień trwania Kursu uważa się tydzień, w którym zgodnie z Harmonogramem mają odbyć się Spotkania lub Lekcje Online (niezależnie od ich liczby). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi zostać złożone drugiej stronie w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką poleconą) lub w formie dokumentowej (za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 4. Umowa (w zakresie uczestnictwa Kursanta w Kursie) może w każdym czasie zostać rozwiązana przez Szkołę bez zachowania terminu wypowiedzenia, pod warunkiem wystąpienia opóźnienia Klienta w uiszczeniu opłaty za Kurs w wysokości co najmniej jednej raty. Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia Szkoła jest jednak zobowiązana wezwać Klienta do uiszczenia opłaty za Kurs w brakującej części, wyznaczając Klientowi ostateczny termin zapłaty brakującej kwoty. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy przysługuje Szkole po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy Strony dokonają stosunkowego zwrotu ewentualnej nadpłaty w zakresie opłaty za Kurs, uwzględniając proporcję liczby Spotkań, które się odbyły, do całkowitej liczby Spotkań przewidzianej w Harmonogramie. Szkoła przedstawi Klientowi stosowne rozliczenie, na podstawie którego zwróci Klientowi różnicę między opłatą przez niego uiszczoną, a opłatą należną za odbyte Spotkania.

§ 2
Odstąpienie od umowy w razie zawarcia umowy na odległość lub poza siedzibą Szkoły

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie jeżeli umowa została przez Strony zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli umowa została zawarta w lokalu przedsiębiorstwa przy równoczesnej obecności Stron. Nie stosuje się ich również wtedy, gdy do zawarcia umowy doszło w wyniku działań Klienta podejmowanych w systemie teleinformatycznym i prowadzących do zaakceptowania treści umowy, jednakże działania te podejmowane były przy równoczesnej obecności obu Stron w lokalu Szkoły. W takich przypadkach Szkoła ma prawo domagać się wykonania umowy przez Klienta, a wypowiedzenie umowy możliwe jest jedynie w innych sytuacjach przewidzianych w umowie lub ustawie.
 3. Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając Szkole oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej. Oświadczenie może w szczególności zostać złożone w formie:
  • dokumentowej, poprzez wysłanie go na adres e-mail Szkoły: kontakt@wgadule.pl ;
  • pisemnej, poprzez wysłanie go na adres korespondencyjny Szkoły lub poprzez dostarczenie w inny skuteczny sposób do siedziby Szkoły.
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny Szkoły.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 8. Szkoła zwróci Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Szkoła dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążą się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Na wyraźne życzenie Klienta będącego konsumentem złożone Szkole, Szkoła rozpoczyna świadczenie usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.

§ 3
Procedura reklamacyjna; polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szkoła ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową na zasadach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy, w tym przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Kursu, nauczania Kursanta oraz innych kwestii wynikających z wykonywania niniejszej umowy mogą być zgłaszane na adres korespondencyjny i adres e-mail Szkoły podane na wstępie umowy.
 3. Szkoła zaleca Klientowi wskazanie w reklamacji precyzyjnych informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym: imienia i nazwiska Klienta (opcjonalnie także Kursanta), adresu do korespondencji, adresu e-mail, przedmiotu reklamacji, wskazania okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. Wskazanie powyższych danych przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Wskazanie jest jedynie zaleceniem i nie ma wpływu na skuteczność złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres korespondencyjny lub adres e-mail Klienta, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 5. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, uznaje się,że Szkoła uznała reklamację.
 6. W przypadku sporu pomiędzy Klientem a Szkołą w przedmiocie złożonej przez Klienta reklamacji, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego)rzecznika praw konsumenta.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.
 8. Szkoła informuje ponadto, że na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE 6(rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.