Regulamin korzystania ze strony wgadule.pl Gaduła Agnieszka Pawlińska wraz z polityką prywatności.

Rejestrując się na stronie wgadule.pl i korzystając z jego zasobów akceptujesz poniższe zasady regulaminu.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem wgadule.pl
 2. Szkoła – Szkoła Językowa Gaduła Agnieszka Pawlińska, Śrem
 3. Spotkania – lekcje języka angielskiego zarówno stacjonarne, lekcje video jak i lekcje online
 4. Harmonogram – szczegółowy plan zajęć w Szkołe Językowej Gaduła
 5. Grupa Pełna – 8 osobowa grupa Słuchaczy
 6. Grupa Niepełna – grupa 6 i mniej Słuchaczy
 7. Kurs – kurs językowy, sprzedawany przez Usługodawcę
 8. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, kupująca usługę (np. Kurs) lub produkt
 9. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Sklepu, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi
 10. Usługodawca – Gaduła Agnieszka Pawlińska, Chłapowskiego 18/4 w Śremie, NIP: 6931893457
 11. Operator Płatności – podmiot odpowiedzialny za obsługę płatności. Usługodawca współpracuje z: Płatności Paynow w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., oraz internetowe płatności Tpay

§2
Regulamin

Regulamin zawiera zasady, regulujące prawa i obowiązki Usługodawcy (Gaduła Agnieszka Pawlińska) oraz Użytkownika (osoba fizyczna lub prawna, kupująca produkt lub usługę).

§3
Zakup Kursu i korzystanie z Platformy

 1. W związku z zawarciem umowy na kurs językowy, Szkoła zobowiązuje się zapewnić najwyższą jakość nauczania między innymi poprzez wysoki standard nauczania w oparciu o nowoczesne materiały dydaktyczne i metody nauczania, systematyczne badanie postępów nauczania i przekazanie informacji zwrotnej; możliwość bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z lektorami szkoły lub metodykiem w przypadku nieobecności na zajęciach ( w przypadku Kursów stacjonarnych)
 2. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Użytkownikowi Kursy.
 3. Zawarcie umowy na kupno Kursu możliwe jest po wcześniejszym założeniu bezpłatnego Konta użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym. Login i hasło Użytkownika nie mogą być słowami obraźliwymi, nazwami własnymi, nazwami stron internetowych, zastrzeżonymi nazwami, słowami godzącymi w prawa osób trzecich. W przypadku naruszenia tego warunku takie konto może zostać usunięte przez Usługodawcę.
 4. Po kliknięciu w Sklepie w przycisk „Przejdź do kasy”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane Kursy. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę na zakup Kursu uważa się za zawartą.
 5. Usługodawca umożliwia zakup Kursu na podstawie opłaty z góry za dany okres lub za cały kurs.
 6. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT za zakupienie dostępu do Kursu powinien poinformować o tym Usługodawcę w formie mailowej na kontakt@wgadule.pl w terminie 7 dni od dnia realizacji płatności.

§4
Postanowienia organizacyjne

 1. Klient powierza Szkole – na zasadach, warunkach i w trybie określonym dalszymi postanowieniami niniejszej umowy nauczanie Kursanta języka angielskiego w jednym roku szkolnym.
 2. Nauczanie języka angielskiego będzie odbywać się w ramach kursu wykupionego w sklepie internetowym Szkoły. Spotkania odbywać się będą w grupie kursantów (dalej: „Grupa”). Przez Spotkania rozumie się także Lekcje Video lub Lekcje Online.
 3. Szczegółowy harmonogram Spotkań jest umieszczony w Kalendarzu roku Szkolnego w Gadule w Menu na stronie internetowej. Jest on również wysyłany jako link do Rodzica po dokonaniu płatności za kurs internetowy (dalej: „Harmonogram”).
 4. Nauczanie języka angielskiego będzie odbywać się w Grupach pełnych lub niepełnych (dalej: „Grupa Pełna” lub „Grupa Niepełna”), o których mowa poniżej. Za Grupę Pełną uważa się Grupę liczącą przynajmniej 7 kursantów zapisanych na Kurs. Za Grupę Niepełną uważa się Grupę liczącą między 4 a 6 kursantów zapisanych na Kurs.
 5. Czas trwania Spotkań wskazany w ust. 2 dotyczy Grupy Pełnej. W przypadku Grupy Niepełnej, czas trwania Spotkań wynosi: 45 minut w przypadku, gdy dla Grupy Pełnej wynosił 60 minut; 70 minut w przypadku, gdy dla Grupy Pełnej wynosił 90 minut; 35 minut w przypadku, gdy dla Grupy Pełnej wynosił 45 minut; 25 minut w przypadku, gdy dla Grupy Pełnej wynosił 35 minut.
 6. W przypadku spadku liczby kursantów poniżej 7 kursantów, zajęcia w ramach Kursu odbywać się będą w Grupie Niepełnej, chyba że Szkoła postanowi inaczej.
 7. Warunkiem rozpoczęcia się Kursu, jest zapisanie się na Kurs do dnia rozpoczęcia Kursu co najmniej 4 kursantów. W przypadku niezapisania się na Kurs minimalnej liczby kursantów, o której mowa wyżej, do dnia rozpoczęcia Kursu umowa ulega rozwiązaniu, o czym Szkoła niezwłocznie poinformuje Klienta.
 8. Standardowa wielkość Grup, w ramach których Szkoła prowadzi kursy to 10 osób dla grup szkolnych na kursach Chatty i Savvy Ed oraz 8 osób dla kursów Teddy Eddie z wyłączeniem grup 2-3 latków kursów Teddy Eddie, gdzie standardowa liczba kursantów to 6. W szczególnych przypadkach liczba kursantów w danej Grupie może wzrosnąć o jednego kursanta.
 9. W związku z zawarciem umowy Szkoła zobowiązuje się zapewnić najwyższą jakość nauczania między innymi poprzez:
 • wysoki standard nauczania w oparciu o nowoczesne materiały dydaktyczne i metody nauczania;
 • systematyczne badanie postępów nauczania i przekazanie informacji zwrotnej;
 • możliwość bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z lektorami szkoły lub metodykiem w przypadku nieobecności na zajęciach.

§5
Dostęp do zakupionego Kursu

 1. Dostęp do zakupionego kursu nastąpi po dokonaniu płatności przez Użytkownika, po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę, poinformuje on Użytkownika o rezerwacji miejsca na kursie i terminie jego rozpoczęcia. Kursy odbywają się według Kalendarza Gaduły

§5
Cykliczne Warsztaty w Gadule

 1. Miejscem prowadzenia warsztatów jest Szkołą Językowa Gaduła, zlokalizowana pod powyższym adresem.
 2. Aktualna cena warsztatów określona jest w sklepie internetowym.
 3. Warunkiem zapisania się na warsztaty jest zapoznanie się z regulaminem warsztatów oraz wykupienie i opłacenie rezerwacji w sklepie internetowym na wybrany, dostępny termin warsztatów.
 4. Po zakupieniu warsztatów przez sklep internetowy Kupujący otrzyma automatyczny e-mail z potwierdzeniem rezerwacji warsztatów. Odwołanie/Rezygnacja
 5. W przypadku nie zebrania się pełnej grupy na konkretny termin pracownia pozostawia sobie prawo do zaproponowania innego terminu warsztatów lub odwołania danego terminu. Wówczas dokonywany jest całkowity zwrot wpłaconych pieniędzy lub wpłata przenoszona jest na poczet rezerwacji innego wolnego terminu warsztatów, wybranego przez uczestnika.
 6. W przypadku nieobecności uczestnika na wykupionych warsztatach opłata za wykupienie warsztatu nie jest zwracana.
 7. Uczestnik, który powiadomił organizatora co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatu o planowanej nieobecności, może uzyskać symboliczną zniżkę na kolejne warsztaty organizowane przez Szkołę.

§ 6
Płatności

 1. Opłata za Kurs jest zgodna kwotą umieszczoną przy nazwie wybranego w sklepie Kursu. Opłata za Kurs nie zawiera w sobie opłaty za Pakiet Edukacyjny, o której mowa w § 7 ust. 3.
 2. Klient może uiścić opłatę za Kurs jednorazowo lub w ratach.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności jednorazowej, płatność ta powinna nastąpić w momencie zakupu Kursu.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w ratach, płatność następuje w oparciu o następujący harmonogram: Harmonogram może ulec przesunięciu o jeden miesiąc, jeśli Klient wykupi kurs w późniejszym terminie.
 1. Wykup Pakietu Egzaminacyjnego – płatny w momencie wykupienia kursu i jednocześnie podpisania umowy;
 2. RATA 1 – płatna do 10 dnia września 2022;
 3. RATA 2 – płatna do 10 dnia października 2022;
 4. RATA 3 – płatna do 10 dnia listopada 2022;
 5. RATA 4- płatna do 10 dnia grudnia 2022;
 6. RATA 5 – płatna do 10 dnia stycznia 2023;
 7. RATA 6 – płatna do 10 dnia lutego 2023;
 8. RATA 7- płatna do 10 dnia marca 2023;
 9. RATA 8- płatna do 10 dnia kwietnia 2023;
 10. RATA 9 – płatna do 10 dnia maja 2023;
 11. RATA 10 – płatna do 10 dnia czerwca 2023;
 1. Płatności z tytułu niniejszej umowy należy dokonywać poprzez link aktywny wysyłany z systemu płatności Gaduły w mailu lub po zalogowaniu się na swoje Konto użytkownika. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych.
 2. Szkoła może udzielić rabatu dla Klientów, którzy będą kontynuowali uczestnictwo w Kursie w kolejnym roku szkolnym z rzędu. Warunkiem otrzymania rabatu w przyszłości jest terminowe regulowanie płatności określonych w niniejszej umowie. Klient traci prawo do zniżek w przypadku wypowiedzenia Umowy przed zakończeniem całego Kursu.

§ 7
Pakiet Edukacyjny

 1. Kurs odbywa się z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego (dalej: „Pakiet Edukacyjny”), w skład którego wchodzą, między innymi: materiały edukacyjne dla Kursanta, materiały edukacyjne dla rodziców lub opiekunów Kursanta, czasowy dostęp do aplikacji edukacyjnej online, w tym dostęp do nagrań. Szczegółowa zawartość Pakietu Edukacyjnego w odniesieniu do poszczególnych kursów dostępna jest na stronie internetowej edubears.pl.
 2. Klient ma świadomość, że dostęp do aplikacji edukacyjnej online jest elementem Kursu. Dostęp do aplikacji przyznawany jest do końca sierpnia tego roku, w którym planowo miał zakończyć się Kurs. W przypadku rozwiązania umowy, jej wypowiedzenia lub jakiegokolwiek innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego umowa przestanie wiązać Strony, dostęp do powyższych aplikacji zostanie cofnięty po upływie ostatniego dnia obowiązywania umowy.
 3. W ramach umowy Klient nabywa od Szkoły Pakiet Edukacyjny za cenę 260zł dla kursów Savvy Ed oraz Teddy Eddie oraz 260zł dla kursów Chatty. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za Pakiet Edukacyjny w momencie zakupu Kursu w Sklepie internetowym Gaduły.

§8
Siła wyższa

 1. W przypadku, gdy prowadzenie Kursu w formie Spotkań będzie (formalnie lub faktycznie) niemożliwe ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od Szkoły i pozostających poza jakąkolwiek kontrolą Szkoły (dalej: „Siła Wyższa”), wówczas Szkoła uprawniona jest do odwołania Spotkań i prowadzenia Kursu w formie zdalnej (dalej: „Nauczanie Zdalne”) aż do ustania Siły Wyższej. Szkoła może zadecydować o wydłużeniu okresu Nauczania Zdalnego, jeśli uzna to za właściwe ze względu bezpieczeństwa Kursantów.
 2. Nauczanie Zdalne może odbywać się poprzez:
  1. prowadzenie przez lektora zajęć online z wykorzystaniem ogólnodostępnych platform do wideokonferencji i spotkań online (dalej: „Lekcje Online”);
  2. udostępnienie nagrań zajęć prowadzonych przez lektora (dalej: „Lekcje Video”).
 3. W ramach Nauczania Zdalnego każde odwołane Spotkanie zostanie zastąpione przez Lekcję Online lub Lekcję Video.
 4. Łączny czas trwania Lekcji Online oraz Lekcji Video będzie nie krótszy niż czas trwania Spotkań.
 5. Szkoła prowadzi Nauczanie Zdalne w ramach danego tygodnia w jednej z następujących konfiguracji:
  1. 1 Lekcja Online + 1 Lekcja Video;
  2. 2 Lekcje Online.
 6. Zakres materiału poruszanego w Lekcjach Online oraz Lekcjach Video będzie odpowiadał zakresowi materiału, który był przewidziany do realizacji w trakcie odwołanych Spotkań.
 7. W przypadku Nauczania Zdalnego Szkole przysługuje wynagrodzenie w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałoby Szkole, gdyby wszystkie Spotkania odwołane ze względu na Siłę Wyższą odbyły się zgodnie z Harmonogramem.
 8. Do skorzystania z Lekcji Online oraz Lekcji Video niezbędne jest posiadanie komputera lub innego sprzętu (np. tabletu) spełniającego minimalne wymagania techniczne oraz dostępu do Internetu zapewniającego niezbędną szybkość transmisji danych. Szkoła nie odpowiada za zapewnienie powyższych wymagań technicznych.

O przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Szkoła niezwłocznie powiadomi Klienta pisemnie lub drogą bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Informacja taka powinna zawierać przyczynę braku możliwości przeprowadzenia Spotkań.

§9
Wypowiedzenie umowy

 1. Bez uszczerbku dla prawa Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7, Klient ma prawo wypowiedzieć umowę (w zakresie uczestnictwa Kursanta w Kursie) w okresie próbnym, który rozumiany jest jako okres pierwszego tygodnia trwania Kursu (zwany dalej: „Okres próbny”), bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 2. W celu wypowiedzenia umowy w Okresie próbnym, Klient składa oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie należy dostarczyć Szkole w formie pisemnej (osobiście w siedzibie Szkoły) lub w formie dokumentowej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) najpóźniej ostatniego dnia pierwszego tygodnia trwania Kursu. W takim przypadku Szkoła dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot tytułem opłaty za Kurs.
 3. Po upływie Okresu próbnego, jednak nie później niż do 31.03.2023 każda ze Stron może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy (w zakresie uczestnictwa Kursanta w Kursie) ze skutkiem na koniec czwartego tygodnia trwania Kursu, licząc od dnia otrzymania przez drugą Stronę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Za tydzień trwania Kursu uważa się tydzień, w którym zgodnie z Harmonogramem mają odbyć się Spotkania lub Lekcje Online (niezależnie od ich liczby). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi zostać złożone drugiej stronie w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką poleconą) lub w formie dokumentowej (za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 4. Umowa (w zakresie uczestnictwa Kursanta w Kursie) może w każdym czasie zostać rozwiązana przez Szkołę bez zachowania terminu wypowiedzenia, pod warunkiem wystąpienia opóźnienia Klienta w uiszczeniu opłaty za Kurs w wysokości co najmniej jednej raty. Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia Szkoła jest jednak zobowiązana wezwać Klienta do uiszczenia opłaty za Kurs w brakującej części, wyznaczając Klientowi ostateczny termin zapłaty brakującej kwoty. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy przysługuje Szkole po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy Strony dokonają stosunkowego zwrotu ewentualnej nadpłaty w zakresie opłaty za Kurs, uwzględniając proporcję liczby Spotkań, które się odbyły, do całkowitej liczby Spotkań przewidzianej w Harmonogramie. Szkoła przedstawi Klientowi stosowne rozliczenie, na podstawie którego zwróci Klientowi różnicę między opłatą przez niego uiszczoną, a opłatą należną za odbyte Spotkania.

§ 10
Odstąpienie od umowy w razie zawarcia umowy na odległość lub poza siedzibą Szkoły

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie jeżeli umowa została przez Strony zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli umowa została zawarta w lokalu przedsiębiorstwa przy równoczesnej obecności Stron. Nie stosuje się ich również wtedy, gdy do zawarcia umowy doszło w wyniku działań Klienta podejmowanych w systemie teleinformatycznym i prowadzących do zaakceptowania treści umowy, jednakże działania te podejmowane były przy równoczesnej obecności obu Stron w lokalu Szkoły. W takich przypadkach Szkoła ma prawo domagać się wykonania umowy przez Klienta, a wypowiedzenie umowy możliwe jest jedynie w innych sytuacjach przewidzianych w umowie lub ustawie.
 3. Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej podpisania.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając Szkole oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy dostępnego na stronie internetowej. Oświadczenie może w szczególności zostać złożone w formie:
 • dokumentowej, poprzez wysłanie go na adres e-mail Szkoły: kontakt@wgadule.pl ;
 • pisemnej, poprzez wysłanie go na adres korespondencyjny Szkoły lub poprzez dostarczenie w inny skuteczny sposób do siedziby Szkoły.
 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny Szkoły.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 3. Szkoła zwróci Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Szkoła dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążą się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Na wyraźne życzenie Klienta będącego konsumentem złożone Szkole, Szkoła rozpoczyna świadczenie usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: wgadule.pl/regulamin i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym momencie, bez konieczności uzasadniania przyczyny, np z powodu ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych,
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian przez Użytkownika.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie.

§12
Polityka Prywatności

 1. Polityka Prywatności informuje Użytkowników, jakie dane osobowe są od nich zbierane, w jakim celu i jak będą wykorzystywane. Podczas wizyty Użytkownika na Platformie zbierane są automatycznie dane o IP użytkownika, o jego adresie, o przeglądarce.
 2. Wskutek rejestracji i/lub korzystania z Platformy, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

§13
Dane osobowe

 1. W celu realizacji usługi konieczne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poniższymi celami. Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna Użytkownika E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji o dostępie do Kursu, w sprawach organizacyjnych, oraz kolejnych propozycji związanych z nauką języka obcego, w celu motywowania Użytkownika do nauki Numer telefonu – w celu kontaktu w sytuacjach nagłych oraz w sprawach organizacyjnych związanych z działalnością Szkoły Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę oraz w celu identyfikacji Użytkownika Rok urodzenia Kursanta – w celu przydzielenia do grupy wiekowej
 2. Podanie tych danych jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych, czyli Urzędu Ochrony Danych.
 3. Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem e-mail: kontakt@wgadule.pl
  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres korzystania z usługi oraz przez czas trwania umowy lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie nie krócej niż do czasu uregulowania zobowiązań wobec Usługodawcy wynikających z Umowy

§ 3
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres Gaduła Agnieszka Pawlińska, ul. Chłapowskiego 18/4, 63-100 Śrem lub za pośrednictwem e-maila na adres: kontakt@wgadule.pl;
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
 4. Gaduła rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy Regulamin lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.