+48 501 166 732
kontakt@wgadule.pl
Śrem, Komorowskiego 6

Regulamin sklepu

Gaduła

Regulamin korzystania ze strony wgadule.pl Gaduła Agnieszka Pawlińska wraz z polityką prywatności.

Rejestrując się na stronie wgadule.pl i korzystając z jego zasobów akceptujesz poniższe zasady regulaminu.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem wgadule.pl
 2. Szkoła – Szkoła Językowa Gaduła Agnieszka Pawlińska, Śrem
 3. Kurs – kurs językowy, sprzedawany przez Usługodawcę
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, kupująca usługę (np. Kurs) lub produkt
 5. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Sklepu, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi
 6. Usługodawca – Gaduła Agnieszka Pawlińska, Chłapowskiego 18/4 w Śremie, NIP: 6931893457
 7. Operator Płatności – podmiot odpowiedzialny za obsługę płatności. Usługodawca współpracuje z: Płatności Paynow w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

§2 Regulamin

Regulamin zawiera zasady, regulujące prawa i obowiązki Usługodawcy (Gaduła Agnieszka Pawlińska) oraz Użytkownika (osoba fizyczna lub prawna, kupująca produkt lub usługę).

§3 Zakup Kursu i korzystanie z Platformy

 1. W związku z zawarciem umowy na kurs językowy, Szkoła zobowiązuje się zapewnić najwyższą jakość nauczania między innymi poprzez wysoki standard nauczania w oparciu o nowoczesne materiały dydaktyczne i metody nauczania, systematyczne badanie postępów nauczania i przekazanie informacji zwrotnej; możliwość bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z lektorami szkoły lub metodykiem w przypadku nieobecności na zajęciach ( w przypadku Kursów stacjonarnych)
 2. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Użytkownikowi Kursy
 3. Zawarcie umowy na kupno Kursu możliwe jest po wcześniejszym założeniu bezpłatnego Konta użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym. Login i hasło Użytkownika nie mogą być słowami obraźliwymi, nazwami własnymi, nazwami stron internetowych, zastrzeżonymi nazwami, słowami godzącymi w prawa osób trzecich. W przypadku naruszenia tego warunku takie konto może zostać usunięte przez Usługodawcę.
 4. Po kliknięciu w Sklepie w przycisk „Przejdź do kasy”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane Kursy. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę na zakup Kursu uważa się za zawartą.
 5. Usługodawca umożliwia zakup Kursu na podstawie opłaty z góry za dany okres lub za cały kurs.
 6. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT za zakupienie dostępu do Kursu powinien poinformować o tym Usługodawcę w formie mailowej na kontakt@wgadule.pl w terminie 7 dni od dnia realizacji płatności.

§3 Postanowienia organizacyjne

 1. Spotkania będą odbywać się zgodnie z planem zajęć w konkretne dni tygodnia.
 2. Klient zobowiązany jest sprawdzić przed rozpoczęciem Kursu czy dzień tygodnia i godzina Spotkań nie uległy zmianie względem wstępnych ustaleń poczynionych przy podpisaniu umowy.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności takich jak nagła choroba lektora, Szkoła zastrzega sobie możliwość przełożenia zajęć w ramach Kursu na inny dzień. Termin odrabiania zajęć będzie każdorazowo uzgadniany z Kursantem bądź Klientem.
 4. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kursanta tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad obowiązujących w budynku, w którym odbywają się Spotkania znajdują się w Regulaminie Szkoły.
 5. Klient zobowiązuje się do poinformowania Szkoły przed rozpoczęciem Kursu o wszelkich problemach zdrowotnych Kursanta, które mogą mieć znaczenie dla uczestnictwa w Kursie, w szczególności zaś o rodzajach produktów, na które uczulony jest Kursant.
 6. Kursant ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na terenie budynku, w którym odbywają zajęcia prowadzone w ramach Kursu.
 7. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez Kursanta szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników Kursu.

§4 Dostęp do zakupionego Kursu

 1. Dostęp do zakupionego kursu nastąpi po dokonaniu płatności przez Użytkownika, po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę, poinformuje on Użytkownika o rezerwacji miejsca na kursie i terminie jego rozpoczęcia. §5 Rabaty i Zniżki
 2. W przypadku kursów językowych opłata za Kurs uwzględnia dodatkowy rabat związany z uczestnictwem Kursanta w całym Kursie. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed zakończeniem całego Kursu, Klient zobowiązany jest do zwrotu kwoty wskazanej w zdaniu pierwszym w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Klient może jednak zamiast zwrotu w/w kwoty zwrócić Szkole książki otrzymane przy rozpoczęciu Kursu. Zwrot książek może nastąpić jedynie w przypadku, gdy książki nie noszą śladów używania.
 3. Rabaty dla rodzeństw, zniżki kontynuacyjne oraz zniżki za wczesną rejestrację są odejmowane od ostatniej raty kursu. Klient traci prawo do zniżek w przypadku wypowiedzenia Umowy przed zakończeniem całego Kursu.

§6 Siła wyższa (w przypadku Kursów w formie Spotkań)

 1. W przypadku, gdy prowadzenie Kursu w formie Spotkań będzie (formalnie lub faktycznie) niemożliwe ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od Szkoły i pozostających poza jakąkolwiek kontrolą Szkoły (dalej „Siła Wyższa”), wówczas Szkoła uprawniona jest do odwołania Spotkań i prowadzenia Kursu w formie zdalnej (dalej: „Nauczanie Zdalne”) aż do ustania Siły Wyższej. Szkoła może zadecydować o wydłużeniu okresu Nauczania Zdalnego, jeśli uzna to za właściwe ze względu bezpieczeństwa Kursantów.
 2. Nauczanie Zdalne może odbywać się poprzez: a) prowadzenie przez lektora zajęć online z wykorzystaniem ogólnodostępnych platform do wideokonferencji i spotkań online (dalej: „Lekcje Online”); b) udostępnienie nagrań zajęć prowadzonych przez lektora (dalej: „Lekcje Video”).
 3. W ramach Nauczania Zdalnego każde Spotkanie, które zostało odwołane zostanie zastąpione przez Lekcję Online lub Lekcję Wideo.
 4. Łączny czas trwania Lekcji Online oraz Lekcji Wideo będzie nie krótszy niż czas trwania Spotkań.
 5. Szkoła prowadzi Nauczanie Zdalne w ramach danego tygodnia w jednej z następujących konfiguracji: a) 1 Lekcja Online + 1 Lekcja Wideo; b) 2 Lekcje Online;
 6. Zakres materiału poruszanego w Lekcjach Online oraz Lekcjach Wideo będzie odpowiadał zakresowi materiału, który był przewidziany do realizacji w trakcie odwołanych Spotkań.
 7. W przypadku Nauczania Zdalnego Szkole przysługuje wynagrodzenie w takiej wysokości w jakiej przysługiwałoby Szkole, gdyby wszystkie Spotkania odwołane ze względu na Siłę Wyższą odbyły się zgodnie z Kalendarium.
 8. Do skorzystania z Lekcji Online oraz Lekcji Wideo niezbędne jest posiadanie komputera lub innego sprzętu (np. tabletu) spełniającego minimalne wymagania techniczne oraz dostępu do Internetu zapewniającego niezbędną szybkość transmisji danych. Szkoła nie odpowiada za zapewnienie powyższych wymagań technicznych.
 9. O przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Szkoła niezwłocznie powiadomi Klienta mailowo lub drogą bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Informacja taka powinna zawierać przyczynę braku możliwości przeprowadzenia Spotkań.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna Kursu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (zwany dalej: „Okres próbny”) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na kontakt@wgadule.pl lub drogą pocztową na adres Usługodawcy. Dzień odstąpienia od umowy liczony jest jako dzień otrzymania maila lub dzień otrzymania pisma drogą pocztową od Użytkownika.
 2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy w terminie do 14 dni od zawarcia Umowy, dokonana przez Użytkownika opłata zostanie zwrócona Użytkownikowi w takiej samej formie w jakiej została ona dokonana. Użytkownik może ustalić z Usługodawcą inną formę zwrotu opłaty poprzez podanie tej informacji na mail kontakt@wgadule.pl.
 3. Po upływie Okresu próbnego umowa może zostać wypowiedziana, z zachowaniem 4 tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec czwartego tygodnia trwania Kursu. Za tydzień trwania Kursu uważa się tydzień, w którym zgodnie z Kalendarium mają odbyć się Spotkania (niezależnie od ich liczby). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na kontakt@wgadule.pl lub drogą pocztową na adres Usługodawcy. Dzień odstąpienia od umowy liczony jest jako dzień otrzymania maila lub dzień otrzymania pisma drogą pocztową od Użytkownika.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonają rozliczenia opłaty za Kurs stosunkowo, uwzględniając proporcję liczby Spotkań w ramach Kursu (Lekcji Video lub Lekcji Online), które się odbyły, do całkowitej liczby Spotkań w ramach Kursu. Szkoła przedstawi Klientowi stosowne rozliczenie, na podstawie którego zwróci Klientowi różnicę między opłatą przez niego uiszczoną, a opłatą należną albo wezwie Klienta do dopłaty takiej różnicy.

§7 Rozpatrywanie reklamacji i nieprawidłowości

 1. Informacje o nieprawidłowościach i reklamacje składane przez Użytkownika powinny zawierać:
  Imię i nazwisko E-mail Użytkownika składającego reklamację Powód reklamacji z dokładnym opisem i uzasadnieniem Podpis Użytkownika oraz data reklamacji
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
  Reklamacje należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@wgadule.pl lub pocztą tradycyjną na adres Gaduła Agnieszka Pawlińska, ul. Chłapowskiego 18/4, 63 – 100 Śrem.
 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@wgadule.pl

§8 Polityka Prywatności

 1. Polityka Prywatności informuje Użytkowników, jakie dane osobowe są od nich zbierane, w jakim celu i jak będą wykorzystywane. Podczas wizyty Użytkownika na Platformie zbierane są automatycznie dane o IP użytkownika, o jego adresie, o przeglądarce.
 2. Wskutek rejestracji i/lub korzystania z Platformy, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

§9 Dane osobowe

 1. W celu realizacji usługi konieczne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poniższymi celami. Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna Użytkownika E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji o dostępie do Kursu, w sprawach organizacyjnych, oraz kolejnych propozycji związanych z nauką języka obcego, w celu motywowania Użytkownika do nauki Numer telefonu – w celu kontaktu w sytuacjach nagłych oraz w sprawach organizacyjnych związanych z działalnością Szkoły Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę oraz w celu identyfikacji Użytkownika Rok urodzenia Kursanta – w celu przydzielenia do grupy wiekowej
 2. Podanie tych danych jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych, czyli Urzędu Ochrony Danych.
 3. Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem e-mail: kontakt@wgadule.pl
  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres korzystania z usługi oraz przez czas trwania umowy lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie nie krócej niż do czasu uregulowania zobowiązań wobec Usługodawcy wynikających z Umowy

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: wgadule.pl/regulamin i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym momencie, bez konieczności uzasadniania przyczyny, np z powodu ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych,
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian przez Użytkownika.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Usługodawcę usług na Platformie będą rozstrzygane polubownie lub będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla Usługodawcy.
 5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.